อบต.คลองม่วง

การประชุมชี้แจงให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ให้ความรู้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับงานเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับงานเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1 2 3 4 5 10
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง