โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองม่วง ประจำปี 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบหมายให้นางสาวรัตชนก โบงูเหลือม หัวหน้าสำนักปลัด นางธมลวรรณ บุญแถว(นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวเตชิชา ธนิกสุวรรณ(นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองม่วง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)