การป้องกันการทุจริต

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

20/03/2024 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (รายงานผลการจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
11/01/2024 การมีส่วนร่วมผู้บริหาร (รายงานผลการจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ทำดี มีอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อบรมการทำมะขามแช่อิ่ม))
12/04/2024 การมีส่วนร่วม โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
22/01/2024 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
21/12/2024 การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)