การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารได้ที่นี่ ไฟล์ pdf

การมีส่วนร่วม

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง