งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

24/11/2022 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจาปี 2565 ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองม่วง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
26/11/2022 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564
01/06/2022 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2563
31/03/2022 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (31 มีนาคม 2563)
31/12/2022 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2563
29/11/2022 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (29-11-2562)

Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง