คําสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

คำสั่งแต่งตั้งita01

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง