โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบหมายให้นางสาวรัตชนก โบงูเหลือม หัวหน้าสำนักปลัด และนายปรมินทร์ แขะตะคุ (นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ) ร่วมพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลคลองม่วง ผู้อำนวยการรพ.สต.คลองม่วง รพ.สต.ซับพลู และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมการกรมปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา

วันที่ 25 พ.ย. 2565 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง นายปวริศ บุดสาเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมการกรมปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565” โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และกำจัดวัชพืช ณ บริเวณป่าชุมชน วัดคีรีศรีรัตนาราม หมู่ 9 บ้านโป่งดินดำ ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เป็นประธานเปิด โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520

โคงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโคงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะแต่ละปนะเภทได้ถูกต้อง เพื่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนมีความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ กับ อปพร. ในสังกัด เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายประทีป เรืองเกษม นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบหมายให้นายปวริศ บุดสาเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ กับ อปพร. ในสังกัด เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือประชาชน

การฝึกอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนภายในตำบลคลองม่วง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน – วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ให้กับประชาชนภายในตำบลคลองม่วง

1 2 3
ช่องทางติดต่อ