โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบหมายให้นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ(รองนายกฯ) นางสาวรัตชนก โบงูเหลือม(หัวหน้าสำนักปลัด) นายปรมินทร์ แขะตะคุ (นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ) และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมฟาวเท่นทรี รีสอร์ท เขาใหญ่

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 12 เมษายน 2567

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง นายปวริศ บุดสาเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง นายสมศักดิ์ นุ้ยแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองม่วง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยฯทุกหมู่บ้าน และสมาชิกฯทุกหมู่บ้าน ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 12 เมษายน 2567

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ผู้อำนวยการท้องถิ่น ได้มอบหมายให้นายปรมินทร์ แขะตะคุ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ ได้นำกำลัง งานป้องกัน จำนวน 3 นาย และ อปพร จำนวน 6 นาย สำรวจ ความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย จำนวน 22 หลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ร่วมกันประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปี 2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายประทีป เรืองเกษม (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) นายปวริศ บุดสาเดช (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) นายสามารถ มีฤกิจ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ได้ร่วมประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปี 2567

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบหมายให้นายสุชาติ ญาตจันอัด (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) นางสาวรัตชนก โบงูเหลือม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจากท้องถิ่นอำเภอปากช่องนายมนู คุขุนทด เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เรื่องหลักธรรมาภิบาล

โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องโรคระบาดสัตว์ และโรคสัตว์สู่คน เพื่อซักซ้อมแนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์ทั้งภาวะปกติ และภาวะสงสัยหรือเกิดโรคระบาด โดยจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์อำเภอปากช่อง

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วงได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

การรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และเพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเป็นไปอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง และเกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองม่วง เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 23 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองม่วง เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 23 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบหมายให้นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ(รองนายกฯ) พร้อมด้วยนายพชร โสภานุมาศ ปลัดอำเภอปากช่องประจำตำบลคลองม่วง ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ร่วมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการฝึกอปพร. รุ่นที่4 วันที่ 5 ว่าด้วยวิชาการสารเคมี ปฐมพยาบาล CPR การเคลื่อนย้ายผู้ประสพภัย และมอบใบประกาศสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม

วันที่ 1 กันยายน 2566 โครงการฝึกอปพร. รุ่นที่4 วันที่ 5 ว่าด้วยวิชาการสารเคมี ปฐมพยาบาล CPR การเคลื่อนย้ายผู้ประสพภัย และมอบใบประกาศสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม

โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบหมายให้นางสาวรัตชนก โบงูเหลือม หัวหน้าสำนักปลัด และนายปรมินทร์ แขะตะคุ (นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ) ร่วมพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลคลองม่วง ผู้อำนวยการรพ.สต.คลองม่วง รพ.สต.ซับพลู และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมการกรมปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา

วันที่ 25 พ.ย. 2565 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง นายปวริศ บุดสาเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมการกรมปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565” โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และกำจัดวัชพืช ณ บริเวณป่าชุมชน วัดคีรีศรีรัตนาราม หมู่ 9 บ้านโป่งดินดำ ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

1 2 3
ช่องทางติดต่อ