ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองม่วง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบได้ที่นี่ ( excel )

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบได้ที่นี่ (PDF)

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง