Home>>นโยบายด้านบริหารงานบุคคล>>ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง พ.ศ. 2561
นโยบายด้านบริหารงานบุคคลประกาศ คำสั่งต่างๆประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง พ.ศ. 2561

ประกาศ ประมวลจริยธรรมขององค์กร


ดาวน์โหลด PDF

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *