โคงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโคงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะแต่ละปนะเภทได้ถูกต้อง เพื่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนมีความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)