โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบหมายให้นายสุชาติ ญาตจันอัด (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) นางสาวรัตชนก โบงูเหลือม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจากท้องถิ่นอำเภอปากช่องนายมนู คุขุนทด เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เรื่องหลักธรรมาภิบาล

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อ