องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ของความร่วมมือ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่

ขอเชิญชวน-หน่วยงานเอกชน-หน่วยงานราชการ-หร

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง