โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องโรคระบาดสัตว์ และโรคสัตว์สู่คน เพื่อซักซ้อมแนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์ทั้งภาวะปกติ และภาวะสงสัยหรือเกิดโรคระบาด โดยจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์อำเภอปากช่อง

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)