การฝึกอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนภายในตำบลคลองม่วง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน – วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ให้กับประชาชนภายในตำบลคลองม่วง

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อ