โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพ ในชุมชน ประจำปี 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วงได้จัดอบรม โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชน ประจำปี 2565 ให้กับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม.ภายในตำบลคลองม่วง

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)