โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกร “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกร “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้แก่ เกษตร เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ต.คลองม่วง ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาปรับใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อ