การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และแจกทรายอะเบทให้กับหมูบ้าน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และแจกทรายอะเบทให้กับหมูบ้าน

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อ