โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ กับ อปพร. ในสังกัด เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายประทีป เรืองเกษม นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบหมายให้นายปวริศ บุดสาเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ กับ อปพร. ในสังกัด เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือประชาชน

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง