โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ กับ อปพร. ในสังกัด เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายประทีป เรืองเกษม นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบหมายให้นายปวริศ บุดสาเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ กับ อปพร. ในสังกัด เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือประชาชน

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)