การรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และเพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเป็นไปอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง และเกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)