รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลคลองม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจาปีไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

[embeddoc url=”https://www.khlongmuang.go.th/wp-content/uploads/2020/11/ไตรมาสที่-3-ปี63.pdf” download=”all” viewer=”google” cache=”off”]

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)