โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ ประจำปี 2565

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทราบขั้นตอนในการปฏิบัติและให้เกิดความความชำนาญในการช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยด้านต่างๆ

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง